<

Polityka prywatności

Polityka prywatności ERUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza polityka prywatności reguluje podstawowe zasady i procedury gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych sklepów elektronicznych ERUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej – Erum International) oraz kupującego Erum international (dalej – Ty, Twój).
2. Gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych jest określone w niniejszej polityce prywatności, ustawie o ochronie prawnej danych osobowych Republiki Polskiej i innych aktach prawnych.
3. Podając swoje dane osobowe w e-sklepie wyrażasz zgodę na zarządzanie nimi i przetwarzanie ich przez Erum International w celach, środkach i trybie przewidzianych w niniejszej polityce prywatności i aktach prawnych.
4. Erum International kieruje się następującymi podstawowymi zasadami przetwarzania danych osobowych:
4.1. Dane osobowe są zbierane w określonych i prawnie uzasadnionych celach.
4.2. Dane osobowe są przetwarzane dokładnie i rzetelnie.
4.3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, tj. tj. tylko w przypadkach, gdy:
4.3.1. osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę, tj. tj. wyraża zgodę na przestrzeganie zasad korzystania ze sklepu elektronicznego;
4.3.2. zostaje zawarta lub wykonana umowa, której jedna ze stron jest osobą, której dane dotyczą;
4.3.3. Erum International jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa;
4.3.4. przetwarzanie danych osobowych wymaga prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Erum International lub stronę trzecią, której dane osobowe są przekazywane, a interesy osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne.
4.4. Dane osobowe są stale aktualizowane.
4.5. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż wymagają tego ustalone cele przetwarzania danych.
4.6. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez tych pracowników, którym przyznano takie uprawnienie.
4.7. Wszelkie informacje o przetwarzanych danych osobowych są poufne.
4.8. Zgłoszenie przetwarzania danych osobowych do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych następuje zgodnie z ustaloną procedurą.
5. Możesz skorzystać z usług e-sklepu:
5.1. wszystkie pełnosprawne osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat;
5.2. małoletnim w wieku od czternastu do osiemnastu lat wyłącznie za zgodą rodziców, rodziców adopcyjnych lub opiekunów, z wyjątkiem przypadków samodzielnego rozporządzania zarobkami lub stypendium;
5.3. osoby prawne;
5.4. upoważnieni przedstawiciele wszystkich wyżej wymienionych osób.
6. Informujemy, że aby móc zaoferować Państwu pełnowartościowe usługi w naszym serwisie, zapisujemy informacje (cookies) na Państwa komputerze (urządzeniu). Zarejestrowane informacje wykorzystamy do identyfikacji Cię jako poprzedniego użytkownika serwisu oraz do zbierania statystyk ruchu na stronie. W każdej chwili możesz sprawdzić, jakie informacje (cookies) zapisujemy, a także możesz usunąć niektóre lub wszystkie zapisane pliki cookie. Masz również prawo nie wyrazić zgody na zapisywanie i wykorzystywanie informacji (cookies) na Twoim komputerze (urządzeniu), ale w takim przypadku niektóre funkcje serwisu mogą być dla Ciebie niedostępne. Zakładamy, że korzystając ze sklepu internetowego wyrażamy zgodę na zapisywanie informacji na Twoim komputerze (urządzeniu). W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub kontaktując się z nami za pomocą któregokolwiek z kontaktów opublikowanych na stronie.

II. Gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie danych osobowych

7. Erum International szanuje prawo każdego do prywatności. Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz inne informacje podane w formularzu rejestracyjnym e-sklepu) zbierane i przetwarzane są w następujących celach:
7.1. przetwarzać Twoje zamówienia na produkty;
7.2. wystawiać dokumenty finansowe (np. faktury);
7.3. rozwiązywać problemy związane z prezentacją lub dostawą towarów;
7.4. wypełnić inne zobowiązania umowne;
8. Podczas rejestracji w e-sklepie konieczne jest podanie pełnych i prawidłowych danych osobowych.
9. Przetwarzając i przechowując Twoje dane osobowe, Erum International wdraża środki organizacyjne i techniczne zapewniające ochronę danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem, a także przed jakimkolwiek innym nielegalnym przetwarzaniem.
10. Erum International może wykorzystywać dane niezwiązane bezpośrednio z Twoją osobą do celów statystycznych, tj. tj. dane o zakupionym towarze. Takie dane statystyczne będą gromadzone i przetwarzane w sposób uniemożliwiający ujawnienie tożsamości Klienta lub innych danych umożliwiających jego identyfikację.
11. Kupujący ma prawo do nieodpłatnej informacji o podanych i zapisanych przez Kupującego danych, ich zmiany, zablokowania lub usunięcia poprzez kontakt e-mailowy ze Sprzedawcą. pocztą: info@erumaqua.pl lub pocztą: ERUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warszawska 6/32 15-063 Białystok.
12. Kupujący ma prawo żądania sprostowania, zniszczenia swoich danych osobowych lub wstrzymania, z wyłączeniem przechowywania, przetwarzania swoich danych osobowych, gdy dane te są przetwarzane z naruszeniem przepisów prawa, kontaktując się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną- Poczta. pocztą: info@erumaqua.pl lub pocztą: ERUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warszawska 6/32 15-063 Białystok.

III. Przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim

13. Erum International zastrzega sobie prawo do przekazywania informacji osobom trzecim:
13.1. wyłącznie w celach wymienionych w punkcie 5 niniejszego dokumentu;
13.2. wyłącznie zgodnie z procedurą ustanowioną przez prawo Republiki Polskiej.

IV. Zmiana lub aktualizacja danych osobowych

14. W każdej chwili masz prawo do zmiany i/lub aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

V. Przekazywanie informacji lub roszczeń

15. Wyrażając zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, masz prawo żądania sprostowania, zniszczenia swoich danych osobowych lub wstrzymania, z wyjątkiem przechowywania, przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy dane są przetwarzane z naruszeniem przepisów tego i innych praw;
16. Erum International, po otrzymaniu Twojego żądania przetwarzania danych osobowych, udzieli Ci odpowiedzi nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia. Rozpatrywane są tylko te wnioski o przetwarzanie danych osobowych, które zostały złożone w formie pisemnej (e-mail: info@erumaqua.pl lub poczta: ERUM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Warszawska 6/32 15-063 Białystok).

VI. Zmiana polityki prywatności

17. Erum International ma prawo do częściowej lub całkowitej zmiany Polityki Prywatności poprzez ogłoszenie o tym w sklepie internetowym.
18. Uzupełnienia lub zmiany polityki prywatności obowiązują od dnia ich opublikowania, tj. tj. od dnia umieszczenia ich w systemie e-sklepu.
19. Jeżeli nie zgadzasz się z nową wersją Polityki Prywatności, masz prawo odmówić przyjęcia jej w formie pisemnej (e-mail: info@erumaqua.pl lub listownie: ul. Warszawska 6/32 15-063 Białystok) i zaprzestania korzystania z e-sklepu.
20. Dalsze korzystanie z usług świadczonych przez e-sklep po dodaniu lub zmianie Polityki Prywatności uważa się za akceptację nowej wersji.

Redakcja: 2023-10-01